ÐÁÑÊÏ ÑÏÄÉÍÉ

ÐÁÑÊÏ ÑÏÄÉÍÉ

Δεν θα Þταν υπερβολÞ να ισχυριστεß κανεßς üτι το πÜρκο Ροδßνι εßναι Ýνα απü τα παλαιüτερα του κüσμου. Η πυκνÞ βλÜστηση του πÜρκου και τα τρεχοýμενα νερÜ και οι λιμνοýλες συνθÝτουν Ýνα πανÝμορφο δροσερü τοπßο το οποßο μπορεßτε να επισκεφθεßτε για λßγες στιγμÝς χαλÜρωσης και ηρεμßας, μüλις 2 χιλιüμετρα νüτια απü την πüλη της Ρüδου.

Το Ροδßνι εßναι Ýνα χαρακτηριστικü παρÜδειγμα ελληνιστικÞς αρχιτεκτονικÞς του τοπßου, üπως δηλαδÞ συνÞθιζαν να φτιÜχνονται κατÜ το 2ο και 3ο αιþνα π.χ., ωστüσο η τοποθεσßα Þταν γνωστÞ απü πολý παλαιüτερα, αφοý σýμφωνα με την παρÜδοση στο σημεßο βρισκüταν η περßφημη ρητορικÞ σχολÞ του Αισχßνη. ΜÝσα στο πÜρκο υπÜρχει Ýνας μικρüς ζωολογικüς κÞπος, στον οποßο ζουν τα χαριτωμÝνα ελÜφια της Ρüδου. Το Ροδßνι λειτουργοýσε ως πÜρκο τüσο την περßοδο της τουρκοκρατßας üσο και την εποχÞ των Ιπποτþν. κατÜ την οποßα, μÝσα στα üρια του, υπÞρχε η Ýπαυλη των ΜεγÜλων Μαγßστρων.

ΦυσικÜ, Ýνα μÝρος με τüσο μακραßωνη ιστορßα δεν θα μποροýσε παρÜ να παρουσιÜζει αρχαιολογικü ενδιαφÝρον. ΠÜνω απü το Ροδßνι υπÜρχει το Πτολεμαßο, Ýνα μεγÜλο τετρÜγωνο μνημεßο, το οποßο στην ουσßα Þταν Ýνας οικογενειακüς τÜφος αφιερωμÝνος στον Πτολεμαßο τον Α’. Στην ßδια περιοχÞ βρßσκεται και η «νεκρüπολη» της Ρüδου, Ýνα αρχαßο νεκροταφεßο που χρονολογεßται απü τον 4ο αιþνα π.Χ. ΥπÜρχουν επßσης αρκετÜ μικρüτερα κτßσματα με θολωτÝς οροφÝς, στα οποßα υπÜρχουν κüγχες για την τοποθÝτηση αγαλμÜτων και βωμοß, τα οποßα λειτουργοýσαν ως χþροι λατρεßας.

Bookmark and Share
 

Αγγλικά Ελληνικά Γερμανικά
Tuesday, April 13, 2021 18:55:16